Sequera

PANTÀ SEC

Imatge realitzada amb IA

La sequera és un període extens de temps en el qual un territori pateix una deficiència en el subministrament d’aigua. Generalment passa quan plou per sota del que és habitual. Aquest fenomen produeix, per tant, un desequilibri entre la disponibilitat natural d’aigua i el consum que en fa l’activitat humana. Així, doncs, correspon a una situació de dèficit hídric en què les necessitats hídriques de la població, els animals i les plantes no poden ser satisfetes.

Les seves causes poden ser degudes per precipitacions (puja i neu) molt petites durant un període prolongat, a més d’una major demanda de subministrament disponible d’aigua usable durant períodes de precipitacions mitjanes o per sota de la mitjana.

Podem distingir tres conceptes:
Sequera meteorològica: afecta el clima i es produeix quan hi ha un període prolongat de precipitació per sota de la mitjana, que crea una escassetat natural d’aigua disponible.
Sequera agrícola: es produeix quan no hi ha prou humitat per recolzar la producció mitjana de cultius a les explotacions agrícoles. Encara que la sequera agrícola es produeix sovint durant períodes secs i calorosos de baixa precipitació, també es pot produir durant períodes de precipitació mitjana quan les condicions del sòl o les tècniques agrícoles requereixen aigua extra.
Sequera hidrològica: té lloc quan les reserves d’aigua en aqüífers, llacs i embassaments es troben per sota d’una mitjana estadística establerta. Una vegada més, aquesta pot ocorre fins i tot durant els períodes de precipitació mitjana o per sobre de la mitjana, si la demanda humana per l’aigua és alta i l’augment de l’ús fa baixar les reserves.