Qui som?

 

Les Taules Sectorials Agràries (TSA) constitueixen l’òrgan principal d’interlocució entre el DACC i els diferents sectors agrícoles i ramaders de Catalunya.

Funcions principals:

  • Actuar com a òrgans estables de consulta i debat entre el sector i l’Administració.
  • Mantenir informat al DACC i col·laborar en totes les qüestions que facin referència al sector respectiu.
  • Analitzar, valorar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector, col·laborant amb l’Administració en l’impuls i l’adopció de mesures de millora i reestructuració del sector.
  • Impulsar l’establiment d’acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre els diferents estaments del sector de la cadena agroalimentària amb la finalitat d’obtenir productes de qualitat superior i més competitius.
  • Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a reforçar les seves actuacions per assolir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar-ne l’activitat econòmica.

Composició: és compartida entre el sector i l’administració:

Per part del sector, cadascuna de les TSA, està constituïda per representants de les principals entitats de l'àmbit de la producció, de la indústria de la transformació i de la comercialització. El nombre de representants s’estableix pel Decret 375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i regulen les taules Sectorials Agràries. La distribució és la següent:

Àmbit de la producció:

Àmbits de la transformació i la comercialització:

  • 1 representant de cadascuna de les organitzacions, associacions, agrupacions, entitats o col·lectius més representatius de cada sector, relacionades a l’Annex 1 del Decret 375/2000.

Per part de l’Administració, hi són presents aquelles persones de les direccions generals, subdireccions generals o serveis del DACC que tinguin competències o alguna incidència directa o indirecta sobre els temes a tractar, i d’altres òrgans desconcentrats de l’Administració, quan la seva independència d’actuació i grau de representativitat així ho aconsellin.

La presidència de les TSA l’exerceix el/la Director/a general d’Agricultura i Ramaderia, que estarà assistit/da per un/a secretari/a que prepararà les reunions de cada Taula, aixecarà acta de cada reunió i vetllarà pel compliment dels acords i compromisos adquirits.

Cada TSA s’ha de reunir de forma ordinària, al menys, un cop l’any, si bé, per tractar temes d’interès puntual, se'n poden convocar tantes reunions com es cregui convenient, ja sigui a proposta dels membres de les organitzacions que estan representades a la TSA, o del DACC.

Dels acords de les TSA també se’n poden derivar Comissions, Comitès de seguiment o Grups de Treball que permeten abordar aquells temes que requereixin una anàlisi i debat més àgil i, per tant, d’una periodicitat o flexibilitat de reunió major que el de la pròpia TSA.