Emissions

imatge del cel

S’entén com a tractament de les emissions a l’atmosfera l’operació o conjunt d'operacions que recuperen la pols, els aerosols i els compostos orgànics volàtils (COVs) i altres gasos com l’amoníac abans que surtin de l’explotació.  

La classificació i la descripció dels tractaments d'emissions són els descrits a la Decisió d’execució UE 2017/302 de la comissió de 15 de febrer de 2017 per la que s’estableixin les conclusions sobre les MTD en el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell respecte a la cria intensiva d’aus i porcs. D’acord amb l’esmentada Decisió d’Execució, aquest tipus de tractament associat als allotjaments de bestiar existents només és aplicable si s’empra un sistema de ventilació centralitzat.