Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Disseny i tècniques D'Aprofitament D'Aigua de pluja: Key-line, basses i rases D'Infiltració

AMPOSTA / EA AMPOSTA
02/04/2023 - 20/04/2023

Bàsic de tast D'Olis

GANDESA / EA GANDESA
03/04/2023 - 18/05/2023

Essències Florals. Nivell bàsic

AMPOSTA / EA AMPOSTA
04/04/2023 - 20/05/2023

Regeneració de sòls amb preparats microbians (Orkatz Pagoda)

MANRESA / EA MANRESA
05/04/2023 - 03/05/2023

Elaboració de pinso a la pròpia explotació: producció pròpia de grans(cereals, lleguminoses) Compra de matèries primeres de qualitat. Emmagatzematge, formulació i tipus de molins

MANRESA / EA MANRESA
06/04/2023 - 07/05/2023

Cultius extensius amb tècniques de regeneració

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
11/04/2023 - 02/04/2023