La fertilització dels cultius extensius d'estiu

 

Panís

Sorgo

Soja