Costos en tractaments consolidats

A l’hora de triar el sistema de tractament de les dejeccions ramaderes a la granja, cal tenir en compte les limitacions de caràcter tècnic i econòmic, que aniran en funció de cada explotació. Primer caldrà saber la quantitat i la composició de les dejeccions a tractar, pel que fa a la seva possible destinació com a fertilitzants orgànics de qualitat. Els objectius principals que determinin aquesta elecció vindran donats per la reducció dels costos de transport/aplicació, la minimització dels costos de tractament i fins i tot la possibilitat de produir energia renovable, la necessitat d’eliminar nitrogen en zones excedentàries per a aquest nutrient, o la recuperació de nutrients (N, P i K) per exportar-los com a fertilitzants orgànic de qualitat, l’obtenció d’aigua adequada per al reg/fertirrigació, etc. La planta de tractament també haurà de minimitzar les emissions contaminants a l’atmosfera (principalment els gasos causants de l’efecte hivernacle i l’amoníac, però també les males olors, partícules, etc.), l’eliminació dels microorganismes patògens dels productes finals obtinguts (higienització), i l’estalvi gràcies a la substitució dels fertilitzants d’origen mineral. En darrer terme, si els condicionants tècnics són semblants, el principal criteri per a l’elecció de la tecnologia de tractament vindrà donat pels costos econòmics d’instal·lació i operació de la planta.

És important, poder valorar no solament els costos d’instal·lació sinó que també els costos d’operació, ja que aquests segons la tecnologia, volum tractat, maneig i mà d’obra, necessitats energètiques o d’additius, entre altres factors poden canviar molt.

En aquesta pàgina trobareu 6 exemples de costos tenint en compte les tecnologies de tractament consolidada i dimensionada per una granja tipus. Les característiques d’aquestes granges model s’han definit per ser representatives de les explotacions més abundants a Catalunya.