Tractaments emergents

planta de tractaments

En un context d'innovació clau per al desenvolupament tecnològic en àmbits molt diveros, que inclouen els relacionats amb una producció més sostenible, sorgeixen noves propostes de tecnologia de tractament. Algunes d'aquestes propostes tecnològiques es fonamenten en nous conceptes, mentre que d'altres consisteixen en fer millores substancials als processos ja existents.

A la taula següent hi ha un resum de les tecnologies de tractament de les dejeccions considerades com a emergents o innovadores, processos tecnològics dels quals es requereix una ànalisi específica a l'hora d'establir el nivell de reducció del nitrogen a l'explotació on estan, o estaran, instal·lats.

Més informació sobre les tecnologies emergents.

Validació d'un sistema de tractaments innovadors i/o consolidats optimitzats Llegir més

Quan un titular/empresa demana al DARP l’acceptació d’una tecnologia innovadora pel tractament de les dejeccions (no inclosa a la llista dels tractaments consolidats), aquest ha de demostrar-ne prèviament la seva viabilitat tècnica. La finalitat és verificar la viabilitat tècnica i ambiental de la tecnologia proposada, i definir el rendiment de la tecnologia que es tindrà en compte en relació al nivell de reducció de nitrogen que serà aplicat a l’explotació en qüestió. Aquesta demostració del rendiment es durà a terme en base a un estudi de seguiment per part d’una entitat independent i que tingui suficient capacitat tècnica.

Tecnología Objetius Avantatges Incovenients
Aiguamolls construïts (P, FL) Aprofitar la fitoremediació per reduir els nutrients i la matèria orgànica Senzill i de baix cost, integració paisatgística, recuperació de l’aigua Requereix pretractaments i molta superfície, riscs d’emissions i males olors, aparició d’insectes
Assecatge tèrmic (P, F, FS) Aplicació de calor, generalment de combustió, per a evaporar l’aigua Higienització i concentració dels nutrients Alt cost energètic, risc d’emissions, volatilització de l’amoníac si no s’acidifica
Electrocoagulació(P, FL) Procés electroquímic de precipitació i separació de les partícules en suspensió Instal·lació relativament senzilla Cal reposar els elèctrodes, consum elèctric elevat, fangs difícils de gestionar
Electrooxidació (P, FL) Procés electroquímic d’oxidació de la matèria orgànica Instal·lació relativament senzilla Efecte incert sobre el nitrogen, es poden alliberar compostos volàtils
Evaporació al buit(P) Fer el buit per concentrar els nutrients i recuperar el condensat Concentració de nutrients amb menys riscs d’emissions que l’assecatge tèrmic Alt cost energètic, no higienitza
Incineració/piròlisis (G, FS) Combustió per obtenir energia i fertilitzants Estalvi energètic, obtenció de fertilitzants (cendres, biocarbó) Només per fraccions seques, risc d’emissions, pèrdua del nitrogen
Ozonització (P, FL) Oxidació química de la matèria orgànica Senzill d’aplicar, cert grau d’higienització i reducció de les males olors Efecte incert sobre el nitrogen, risc d’emissions, l’ozó és un gas tòxic
Precipitació d’estruvita (P, FL) Precipitació de l’amoni i el fòsfor afegint-hi sals de calç i magnesi Obtenció d’un mineral d’amoni i fosfat, poques emissions, poc costós Precipitació dels metalls i altres contaminants
Tractament aerobi (P, FL) Biodegradació aeròbia de la matèria orgànica Reducció dels patògens i les males olors Risc d’elevades emissions si les condicions d’aeració no són òptimes