Cogestió Marítima

El Consell Català de Cogestió Marítima, creat per llei el 2017, és l’instrument de governança de la política marítima integrada que inclourà el seguiment de l’Estratègia Marítima de Catalunya i la adaptació i implementació dels seus successius Plans Estratègics plurianuals (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8463/1863641.pdf)

El CCCM basa el seu funcionament en el principi de la cogestió, ja implantat a Catalunya en l’àmbit de la pesca professional (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7647/1682025.pdf) i que implica la participació de totes les parts involucrades en els àmbits de decisió. La cogestió posa en situació d’igualtat a l’hora de prendre decisions de gestió a totes les parts i per tant es tracta d’ un sistema que ajuda a coresponsabilitzar al propi sector econòmic que en depèn.

El Consell Català de Cogestió Marítima està integrat pels Departaments de la Generalitat, els diferents centres de recerca que treballen en l’ àmbit marí amb un caràcter pluridisciplinar, els diferents sectors econòmics que conformen la economia blava a Catalunya i les entitats del tercer sector en representació de la societat civil. S’ estructura, en un començament, en quatre comissions que alhora poden constituir grups de treball ad hoc.

El Consell s’estructura en el ple, en la comissió permanent i en les comissions sectorials d’Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de Política Marítima Integrada, i de Recerca i Formació.