Estratègia marítima de Catalunya

Des del mes de juny de 2018, Catalunya compta amb una Estratègia Marítima, una eina de país consensuada entre tots els departaments de la Generalitat que interpel·la el conjunt de la societat i posa les bases per a una política marítima pròpia.

L’Estratègia té com a horitzó l’any 2030 i gira al voltant de quatre àmbits d’actuació:

  • Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava, respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar.
  • Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals.
  • Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
  • Un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en garanteixi l’operativitat.

Vídeo

Video sobre l'estratègia marítima

Infografia

Infografia sobre l'estratègia marítima

Seguiment del Pla 2023-2026 de l'Estratègia Marítima de Catalunya

Una de les funcions del Consell Català de Cogestió Marítima és contribuir a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2023-2026.

Per complir amb aquesta funció, s’ha desenvolupat un mètode de seguiment per veure el grau de compliment de les accions programades, que podeu consultar en el següent enllaç:

https://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_plans_programes_sectorials/politica-maritima/estrategia-maritima-catalunya/seguiment-pla-estrategia-maritima-catalunya

ICATMAR

L’institut oceanogràfic de Catalunya (Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar - ICATMAR) es va constituir l’any 2017 com l’òrgan d’assessorament científic d'excel·lència a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la pesca i l'estat dels recursos marins. Les seves principals línies d’actuació són el coneixement de l’estat biològic de les espècies d’interès pesquer, la quantificació de l’impacte de la pesca recreativa, el seguiment socio-econòmic d’aquests sectors i la recollida i anàlisi de dades oceanogràfiques (corrents marines, temperatura, salinitat) que permetran desenvolupar futures prediccions.

Totes aquestes dades i estudis estan publicats a la seva pàgina web juntament amb el visor pesquer (que permet comparar la composició de les captures pesqueres fetes en els diferents ports i zones del litoral català) i el visor de la xarxa operacional (que permet la visualització en temps real de les corrents i dades oceanogràfiques recollides (https://icatmar.cat/visors/).

Logo Fons Mar EU