Pritac

Què és el pla?

El Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 (PRITAC) és un pla del Govern de la Generalitat de Catalunya (Acord de Govern GOV/85/2013, de 18 de juny; DOGC núm. 6401, 20.6.2013) orientat a augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari, agroalimentari i forestal a través de l’R+D+I.

El Pla estableix les bases per a un treball coordinat entre els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya juntament amb la resta d’agents implicats en la R+D+I agroalimentària de Catalunya: universitats, centres de recerca, centres tecnològics, i teixit productiu.

El Pla defineix 42 actuacions estructurades en 6 objectius estratègics:

  1. Impulsar la formació i la professionalització de la R+D+I fomentant la cultura de la innovació
  2. Facilitar el coneixement i la col·laboració entre els agents del sistema de R+D+I agroalimentari
  3. Augmentar la valorització dels resultats de la recerca, la transferència tecnològica i la divulgació de coneixement en el sector agroalimentari
  4. Augmentar la captació de recursos pel sistema de R+D+I del sector agroalimentari
  5. Augmentar la inversió en R+D+I del teixit productiu i empresarial agroalimentari
  6. Incrementar el reconeixement i la rellevància internacional del sistema de R+D+I agroalimentari.

En el marc del Pla s’ha creat el Consell Català de la Innovació Agroalimentària (Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari de Catalunya). Aquest Consell és un òrgan estable i permanent per a l’anàlisi i la implementació d’actuacions relacionades amb l’R+D+I agroalimentària, forestal i del medi rural de Catalunya