Preguntes freqüents

Des del 18 anys fins als 40 anys, inclosos, a data de sol·licitud, per aquesta convocatòria 2023. A partir de la propera convocatòria 2024, tenir 18 anys i no haver complert els 41 l’any de la sol·licitud.
Es sol·licita a través de la Declaració única agrària (DUN) durant el període de temps que estableixen les Ordres, que sol ser de febrer a abril. Es pot fer a través d’una entitat col·laboradora.
Hi ha dos tipus d’instal·lació: com a persona física, o com a soci o sòcia d'una persona jurídica.
No és necessari. Sí que serà obligatori tenir l’explotació en marxa als dos anys de la data d’instal·lació efectiva.
Sí, sempre que no hagis estat titular d’una explotació agrícola o ramadera o que no tinguis ingressos agraris superiors al 20% de la renda de referència.
No és necessari. El règim de tinença de les terres i granges pot ser en arrendament.
És un ajut que es paga en dos trams: un primer pagament equivalent al 50% de l’ajut, que es realitza als 9 mesos d’haver-se notificat la resolució de concessió de l’ajut; i un segon pagament del 50% de l’ajut restant, que es realitza als dos anys de la data d’instal·lació efectiva.
Sí, dins el Contracte Global d’explotació hi ha el paquet d’ajuts d’inversions: ajut de millora de la competitivitat; per a inversions productives, ajut de Mitigació del canvi climàtic, per a inversions destinades a ús més eficient de l’energia i ús d’energies renovables; i ajut de Diversificació agrària per a inversions destinades a obtenir rendes complementàries a l’activitat agrària. Ajuts a la competitivitat.

A més, totes les línies d’ajut tenen l’opció de préstec amb conveni amb el DARP.

Fitxa interpretativa 7. Préstecs preferents convocatòria 2018, 2019 i 2020
Complir, sense desviacions substancials, amb el pla d’empresa presentat amb la sol·licitud d’ajut, així com mantenir l’activitat agrària de l’explotació, mantenir les UTA i viabilitat, la condició d’agricultor actiu i agricultor professional, mantenir els criteris pels quals s’ha concedit increment de l’ajut, presentar la DUN durant mínim 5 anys a comptar des de la concessió de l’ajut.
És una prima, sense contrapartida d’inversions, lligada al compliment d’un pla d’empresa.

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
Les activitats obligatòries de l’itinerari no superaran les 400 hores, de les quals 120 com a màxim correspondran a formació en gestió empresarial.
L’itinerari formatiu del jove es personalitzarà en funció de la formació acadèmica prèvia, la formació contínua que hagi cursat el jove i que estigui validada pel DARP, els certificats professionals de què disposi i l’experiència professional.

Incorporació a l'empresa agrària.
Què és...?
La persona que en el moment de presentar la sol licitud de l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores no té més de 40 anys, té la capacitació i les competències professionals adients i s’estableix en una explotació agrària per primera vegada com a titular d’aquella explotació, de forma individual o com a cotitular o com a soci d’una persona jurídica.

Conceptes generals
L’agricultor adquireix la condició d’agricultor actiu quan compleix almenys una de les següents condicions:
 
  1. Quan figuri en alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) pel exercici de l’activitat agrària, amb incorporació o no en al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA) establert en aquest règim o bé
  2. Quan un part significativa dels seus ingressos totals procedeixin de l’activitat agrària.

    Es considerarà que una part significativa dels ingressos de l’agricultor procedeixen de l’activitat agrària, quan el 25 % o més dels seus ingressos totals siguin ingressos agraris en el període impositiu disponible més recent.

Condicions establertes en el capítol I del títol II del Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre. Conceptes generals
La persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50% de la seva renda total d’activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25% de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari.

Conceptes generals
L’EAP (explotació agrària prioritària) és una catalogació que emet el DARP en explotacions que compleixen uns requisits que permet als titulars, entre altres, beneficis fiscals quan s’adquireixen finques rústiques, així com prioritat en determinades línies d’ajut.

Qualificació d’Explotació Agrària Prioritària
Una Unitat de Treball Agrari que equival a treballar a jornada completa durant tot l’any a l’explotació. Correspon a 240 dies de treball o 1.920 hores.
És la descripció del projecte empresarial de la persona jove. Hi consta la situació inicial de l’explotació agrària, les fites i els objectius per al desenvolupament de les activitats de l’explotació i el detall de les accions requerides, incloses les relacionades amb la sostenibilitat mediambiental i l'eficiència de recursos que incloguin inversions i despeses per a la instal·lació, a més de la formació, assessorament o qualsevol altra activitat a desenvolupar a l’explotació agrícola...

Més informació aquí