COM ELABORAR UN PLA D’EMPRESA?


El Pla d’Empresa és una descripció dels aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics i sociolaborals de l’explotació on em vull instal·lar i inclou una part amb l’expectativa de futur.

És molt important que el Pla d’Empresa sigui coherent amb els ajuts que sol·licito, tant per la instal·lació com per les inversions que tinc previst realitzar. La coherència és important, ja que quan em concedeixen l’ajut a la primera instal·lació hauré d’executar el Pla d’Empresa presentat i assumir una sèrie de compromisos durant 5 anys.

Dins del Pla d’Empresa són apartats destacats: el tipus d'instal·lació (com a persona física o jurídica), el pla d’inversions i finançament, la previsió d'ingressos i despeses, el calendari d’execució, la mà d’obra, les subvencions previstes, i pels casos que s’escau, les inversions sol·licitades pels ajuts de competitivitat o una situació prèvia per explicar l’increment o viabilitat de determinades inversions.

En la infografia mòbil t’expliquem de manera gràfica i resumida com omplir els diferents apartats del Pla d’Empresa, però si ho vols més detallat i complet tens la fitxa següent:

Fitxa interpretativa 2. Competitivitat. Pla d’empresa 2019