Itinerari formatiu

Per rebre l’ajut de primera instal·lació d’agricultor/a jove has de tenir una formació agrària coherent i suficient per desenvolupar amb èxit un Pla d’Empresa viable.
Les titulacions que es consideren adequades i suficients per instal·lar-te com a agricultor/a jove són:

  • Estudis universitaris amb el perfil d’Enginyer Agrònom, Enginyer Forestal, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Tècnic Forestal o Veterinari.
  • Estudis de formació professional de grau superior en Paisatgisme i medi rural (orientació d’empresa agropecuària) o de Gestió i organització d’empreses agropecuàries.
  • Certificats de professionalitat de Gestió de cultius i Gestió ramadera.

Les persones amb altres estudis hauran de seguir un itinerari formatiu per completar la formació en gestió empresarial o tecnològica, necessària per al seu projecte d’instal·lació.

L’itinerari formatiu és elaborat per un tutor o tutora d’incorporació d’una de les Escoles Agràries del DARP, en base al projecte d’incorporació i la formació prèvia acreditada.

Consta d’una part de formació obligatòria en gestió empresarial i tecnològica i una altra de formació recomanada. La formació obligatòria no pot superar les 400 hores de formació i el temps disponible és de 2 anys a partir de la data d’instal·lació (o d’establiment efectiu).

La formació de l’itinerari formatiu es pot completar a través de la formació reglada (cursant els cicles formatius agraris de grau mitjà i superior o completant els estudis universitaris agraris en curs) o de la formació contínua organitzada per les escoles agràries o homologada.

Les activitats de formació contínua s’ofereixen en diferents modalitats: presencial, semipresencial i a distància. I s'hi inclouen les jornades tècniques, les visites a fires i explotacions de referència, les pràctiques en empreses, etc.

A més, les persones que tenen una experiència professional (més de 2 anys) en poden sol·licitar la validació.