CONVOCATORIA 2015

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2015)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril.

Títol Català Castellano
Desenvolupament i millora de tecnologies per a la valorització de subproductes de la indústria surera.      
Producció de biofertilitzants a partir de dejeccions ramaderes mitjançant sistemes avançats de separació (PROBIOSEP).      
Lluita contra la mosca de l'olivera.      
Millora de la valorització i dinamització de la producció de pinya i pinyó de pi pinyer mitjançant l'agrupació de la cadena productora i la mecanització de l'aprofitament.      
Reestructuració de l'explotació de fusta de qualitat, i el seu procés de classificació per tal de divesificar-ne la seva producció i millorar la seva implementació en els mercats locals.      
Increment de la producció de cereals en conreu ecològic per a la fabricació de pinso a Catalunya.      
Desenvolupament d'estratègies de producció, comercialització i transformació, tecnològicament innnovadores per assolir la reintroducció en el mercat agrari de varietats locals recuperades, amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector agroecològic.      
Introducció del cultiu d'espirulina a la societat catalana.      
Implementació d'un sistema de gestió de residus ramaders amb aprofitament energètic.      
Innovació i adaptació de l'oli amb DOP a les noves demandes del mercat.      
La incorporació dels serveis ambientals de la silvopastura prescrita a la cadena de valor del producte agroalimentari de pastura: estratègies de transferència tecnològica per ramats tècnics.      
Projecte d'implantació de 4a gamma en el canal retail.      
Creació d'una plataforma de gestió integral de dades del sector porcí.      
Identificació de nous cultius d'alt valor afegit i amb elevada càrrega de treball manual adaptades a l'agroecologia social.      
Innovació en la gestió de dejeccions ramaderes.      
Impuls al model empresarial de productors de porcí amb carnisseria pròpia per innovar en un model de gestió de qualitat , millorar el valor dels seus productes i adquar-lo i promocionar-lo a la demanda dels seus clients.      
Títol Català Castellano English
Desenvolupament d'un concentrador de purins amb obtenció de dades en continu del nitrògen total.      
Estalvi d'aigua en el conreu de l'arròs, mitjançant la introducció de tècniques agronòmiques innovadores.      
Alternativa als tractaments fungicides tradicionals aplicats en postcollita de poma i pera.      
Nous mètodes i tecnologies per evitar el síndrome de la replantació en pomeres.      
Control de Monilia spp. en fruita de pinyol: utilització de models de predicció mètodes profilàctics.      
Reducció del contingut en micotoxines en blat de moro a Catalunya.      
Vacunació en porcí per reduir la prevalença de la salmonel·la.      
Noves estratègies naturals per reduir les fisiopaties de postcollita en fruita de llavor.      
Prova pilot de sistema de teledetecció i gestió de tractaments fitosanitaris a la vinya.      
Reducció dels índex de contaminació per salmonel·losi en bestiar porcí.      
Extensió de la vida útil comercial en refrigeració de peces de carn de vaquí, envasades al buit, fins a 84 dies, per a exportació.      
Millora dels productes lipídics finals (greixos), obtinguts a partir de subproductes animals, per al seu subministrament al sector ramader de proximitat.      
Estratègies per reduir l'excreció de nitrogen en vedells d'engreix durant la fase d'acabat.      
Rendabilitat de l'aplicació de noves tecnologies per a la consecució d'un reg amb màxim d'eficiència hídrica en una finca pilot de 100HA de vinya ecològica i convencional.      
Noves tecnologies i estratègies de conservació de la poma"Golden Delicious" i varietats del grup Gala.      
Implantació d'una parcel·la ecològica de pomeres de varietats tradicionals i resistents i resolució dels problemes de maneig de la vegetació espontània i del control dels micromamífers rosegadors.      
Control biològic de plagues en plantacions comercials de pomeres.      
Millora de la productivitat i sostenibilitat de plantacions de tòfona negra mitjançant el maneig microbiòlògic de la rizosfera.      
Integració de recursos biològics en la produccció hortícola.      
Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a través d'una òptima selecció genètica.      
Projecte pilot de producció de PET TREATS per donar alt valor afegit a co-productes d'escorxador.      
Optimització de l'engreix de porcí: alimentació i qualitat del producte.