Economia blava

L’Economia Blava és “l’economia que reconeix la importància dels mars i els oceans com a motors de l’economia pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement”.

Aquesta innovació ha d’anar de la mà d’una transferència de coneixement efectiva, que aproximi la recerca dels grups de investigació catalans experts en Economia Blava a la societat. La Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya (BlueNetCat) és l’instrument encarregat d’aquesta missió, que persegueix tant l’estructuració de la comunitat científica com la detecció i transferència de productes o serveis que poden resultar d’utilitat per als diversos sectors de l’Economia Blava a Catalunya.

Catalunya aposta per desenvolupar plenament i de manera sostenible el potencial d’Economia Blava del seu espai marítim, tot garantint l’equilibri social i territorial, sobre la base d’uns ecosistemes resilients, biodiversos i plenament funcionals que generen uns serveis a la societat de màxima qualitat, sent aquest l’objectiu de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030.

En el marc de l’Estratègia Marítima de Catalunya s’ha realitzat el dimensionament de l’Economia Blava del país seguint la metodologia de l’Informe d’Economia Blava de la Unió Europea durant el període 2017-2019. Els principals resultats d’aquest dimensionament ens mostren un Valor Afegit Brut i una ocupació superior al 5 i al 3% respectivament, posicionant a Catalunya al costat de les principals economies marítimes d’Europa:

Sectors

Volum negocis (M€)

Valor afegit brut (M€)

Ocupació (persones)

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

1. Recursos marins vius

5.370,3

4.677,1

4.907,9

705,7

648,3

694,5

17.398

16.812

17.908

2. Activitats portuàries

2.192,6

1.999,6

1.901,5

902,9

915,6

859,6

10.061

9.910

9.855

3. Construcció naval

304,4

273,8

269,9

103,6

93,9

87,6

2.278

1.967

1.800

4. Transport marítim

2.884,8

2.360,9

2.345,6

548,0

499,7

482,1

11.141

10.328

10.278

5. Turisme marítim

14.418,8

14.081,8

13.633,3

5.044,6

4.965,1

4.821,6

168.400

165.364

165.650

Total

25.170,7

23.393,2

23.058,2

7.304,9

7.122,6

6.945,4

209.278

204.381

205.491

% Catalunya

5,4%

5,2%

5,4%

3,2%

3,2%

3,3%

5,5%

5,5%

5,7%

Les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) son un instrument clau en la dinamització de l’economia blava al territori, desenvolupant projectes de manera coordinada i conjunta entre els diferents sectors econòmics que interaccionen amb l’activitat pesquera i aqüícola. Aquesta eina la desenvolupen els grups d’acció local pesquers (GALP), que estan formats pels representants dels interessos socioeconòmics locals públics i privats del territori, garantint una representació significativa dels sectors de la pesca i/o aqüicultura. Els darrers anys s’han consolidat els dos GALP actualment operatius a Catalunya (Mar del Ebre i Costa Brava) i s'han creat les condicions per a constituir nous GALPs en aquells territoris de Catalunya que encara no en tenen.

Logo Fons Mar EU