Plans per a la millora de la fertilització agrària

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya fa molts anys que treballa per a la millora de les pràctiques de fertilització del sòl i la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes. Aquestes actuacions, que començaven a prendre forma als anys 90, impulsades pel Servei de Sòls d’aquell moment, han tingut continuïtat fins a l’actualitat. A data d’avui, aquestes i moltes altres tasques relacionades estan encomanades a l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes.

Territori
Territori
Mapa de Catalunya dels diferents Plans per a la millora de la fertilització agrària.

 

 

Les tasques que té encomanades l’Oficina abasten tota la superfície agrària útil de Catalunya. No obstant això, les primeres actuacions es van iniciar en aquelles àrees amb més intensitat ramadera i agrícola. Des de l’any 2001 i fins al 2012 es van definir els 6 Plans per a la millora de la fertilització, cadascun d’ells amb característiques prou similars (tot i ser conscients de la diversitat existent dins de cada pla establert) com per treballar en cultius i temàtiques particulars de cada zona.

 

A banda dels 6 Plans, l’Oficina també treballa amb actuacions continuades en comarques com l’Alt Urgell, el Maresme o el Ripollès, entre d’altres.

 

Actuacions
Actuacions

 

En cadascuna de les àrees anomenades (ja siguin els Plans o comarques fora d’aquests) es treballa en aspectes com:

 

-l’assessorament en fertilització en parcel·les comercials.
-el manteniment de camps experimentals en fertilització de mitja-llarga durada.
-L’execució de parcel·les demostratives i altres seguiments
-El manteniment de jornades tècniques/webinars.
Assajos
Assajos

Mapa dels camps experimentals

 

L’Oficina manté un seguit de camps experimentals sobre fertilització i dejeccions ramaderes, alguns d’ells iniciats fa més de 20 anys, amb la inclusió de nous productes orgànics que van sorgint amb el temps (compost, digerits, fraccions sòlides i líquides, etc.).

 

Els assajos experimentals permeten orientar les recomanacions de fertilització des d’un punt de vista productiu i econòmic, però alhora considerar els efectes a llarg termini d’aquestes aplicacions sobre els sòls, les emissions, les aigües o la salut humana. A més, són també plataformes on es fan jornades de camp de gran interès i afluència.

 

Conques
Conques

Mapa del Projecte de Conques

 

El DACC impulsa el Projecte de Conques com una nova aposta de treball per posar en ús mètodes, eines i tècniques ja provats, en diverses conques hidrogràfiques arreu del territori català. Durant els propers anys es donarà un enfocament més holístic on interaccionin les pràctiques agronòmiques, dels cultius i la qualitat dels sòls i les aigües

Publicacions i altra informació
Publicacions i altra informació

 

Els Plans per a la millora de la fertilització agrària, així com les altres àrees en què el DARP o l’Oficina han treballat, han anat generant informació de cadascun dels àmbits territorials esmentats, com ara fulls informatius específics per a cada època de fertilització o els resultats dels camps d’assaig per a diferents campanyes.

 

Comunicació
Comunicació

Quadre on es compara la quantitat de visites, descarregues de documents i consultes fetes a la web entre l’any 2013 i el 2020.

 

L’Oficina comunica al sector informació rellevant per al seu dia a dia relacionada amb l’aplicació dels fertilitzants, la fertilització dels cultius i la gestió de les dejeccions ramaderes. Atén diàriament consultes que li arriben per diverses vies, entre elles la seva bústia de correu . Emet cada dos o tres mesos, un butlletí sobre els temes més destacats i d’actualitat. A més, recolza al DARP en la difusió de les obligacions que emanen de les diferents normes aplicables, però des d’un caire més formatiu i instructiu.

 

Infografies anterior fent clic aquí.